Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odc. ul. Skierniewicka – ul. Redutowa)


Wersja do wydrukuPowiadom znajomegoWersja PDF

Spółka Tramwaje Warszawskie dokonała analizy wniosków z konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odcinek ulic: Skierniewicka–Redutowa). Większość mieszkańców opowiedziała się za wariantem I (tzw. inwestorskim). Spółka złoży teraz Raport z oddziaływania na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Budowa trasy wzdłuż ul. Kasprzaka rozpocznie się w 2018 roku.

Przedsięwzięcie to stanowi element większego projektu polegającego na połączeniu komunikacją tramwajową Bemowa, Bielan z Wolą i Śródmieściem. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w najważniejszym dokumencie planistycznym Warszawy – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r. Dotychczas, w ramach tego projektu zrealizowano nowe trasy tramwajowe: w ul. Powstańców Śląskich - odcinek ulic: Górczewska–Radiowa (2014 r.) i odcinek: pętla „Nowe Bemowo” – ul. Broniewskiego (2006 r.).

Kampania Informacyjna „Tramwaj na Kasprzaka”

Do przeprowadzenia kampanii informacyjnej wykorzystano następujące środki i kanały:

  • informacje na stronie internetowej Warszawskiej Platformy Konsultacji Społecznych (www.konsultacje.um.warszawa.pl);
  • posty na fanpage’ach portalu Facebook: Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiej Woli, Tramwajów Warszawskich, Miasta Stołecznego Warszawa, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Konsultacji Społecznych Warszawa;
  • dedykowana strona internetowa: www.tramwajnakasprzaka.pl;
  • spoty informacyjne w tramwajach wyposażonych w ekrany LCD; zasięg oddziaływania obejmujący całą sieć tramwajową, w tym dzielnice: Wola i Bemowo i Śródmieście;
  • spoty informacyjne w autobusach ZTM obsługiwanych przez Miejskie Zakłady

Autobusowe Sp. z o.o. – linie nr 105 i 155;

  • plakaty na przystankach autobusowych, m.in.: zespoły przystankowe: CIEPŁOWNIA WOLA, FORT WOLA, SOWIŃSKIEGO, REDUTA WOLSKA, HALA WOLA, PKP KASPRZAKA, OS. WOLSKA;
  • informacja (komunikat) na tablicach Systemu Informacji Pasażerskiej na zespołach przystankowych SOWIŃSKIEGO-ZAJEZDNIA WOLA;
  • plakaty w miejscach gromadzenia się mieszkańców: sklepy spożywcze, punkty handlowo-usługowe, salony fryzjerskie, kwiaciarnie, apteki;
  • komunikaty odczytywane podczas ogłoszeń parafialnych w świątyniach: cerkiew św. Jana Klimaka, kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, kościół pw. św. Wojciecha; kościół św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej;
  • ulotki dystrybuowane w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym w zespołach przystankowych: SOWIŃSKIEGO, REDUTA WOLSKA, PKP KASPRZAKA, OS. WOLSKA, SZPITAL WOLSKI, ORDONA.

W wyniku prowadzonych analiz i konsultacji społecznych Spółka wskazała do dalszych prac - jako rozwiązanie preferowane - wariant W1. Został on tym samym wskazany jako wariant inwestorski w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O Wariancie W1

Wariant W1 (wariant inwestorski) stanowi połączenie rozwiązań zapewniających wysoką prędkość komunikacyjną tramwaju i maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań układu drogowo-ulicznego. Wariant ten został także uznany za najlepszy przez Spółkę Tramwaje Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego i Komisje Dialogu Społecznego ds. transportu.

Początkiem trasy tramwajowej będzie skrzyżowanie ul. Kasprzaka z ul. Skierniewicką - w tym miejscu powstanie węzeł rozjazdowy, zaś nowe torowisko zostanie poprowadzone w pasie dzielącym ul. Kasprzaka. Warto przypomnieć że, w latach 1963-1990 w tym miejscu funkcjonowała już trasa tramwajowa, której eksploatacja została zawieszona w związku z budową zespołu węzłów drogowych w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia (część trasy uległa likwidacji). W rejonie zespołu przystankowego SZPITAL WOLSKI, platformy przystankowe zostaną zlokalizowane pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kasprzaka/ul. Płocka/ul. Krzyżanowskiego a istniejącym przejściem dla pieszych przez ul. Kasprzaka na wysokości ul. Brylowskiej i ul. Skierniewickiej. Do tak usytuowanych przystanków zapewnione zostanie obustronne dojście, a tym samym poprawiona zostanie dostępność tramwajów. Dalej, w kierunku zachodnim, torowisko będzie prowadzone w istniejącym pasie dzielącym.

Między skrzyżowaniem ulic: Kasprzaka z Bema a skrzyżowaniem ul. Kasprzaka z al. Prymasa Tysiąclecia zostaną zlokalizowane dwie platformy przystankowe. Dodatkowo, na skrzyżowaniu ulic: Kasprzaka z Bema zostanie wytyczone nowe przejście dla pieszych przez ul. Kasprzaka (zachodnie ramię skrzyżowania) w celu poprawy dostępności komunikacji tramwajowej dla budynków zlokalizowanych przy ul. Bema. Układ torowy na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka z al. Prymasa Tysiąclecia zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe powiązanie torowiska w ul. Kasprzaka z planowaną trasą w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia z Dworca Zachodniego.

Na odcinku al. Prymasa Tysiąclecia-ul. Ordona torowisko zostanie poprowadzone w istniejącym pasie dzielącym. Przejście dla pieszych na wysokości ul. Grabowskiej zostanie utrzymane i wyposażone w dodatkową sygnalizację świetlną  dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Przy skrzyżowaniu ulic: Kasprzaka z Ordona zaprojektowane zostały przystanki położone na wlotach ul. Kasprzaka, zaś peron w kierunku Bemowa zostanie powiązany chodnikiem z przejściem dla pieszych przy ul. Grabowskiej.

Dalej, w kierunku ul. Redutowej, torowisko tramwajowe będzie się stopniowo obniżać do poziomu -1 (poniżej poziomu terenu), tak aby przejść bezkolizyjnie istniejącym wykopem, którym obecnie prowadzona jest jezdnia północna ul. Kasprzaka. Przystanki tramwajowe w zespole Reduta Wolska zostaną zlokalizowane na poziomie -1, a istniejące przejście podziemne zapewniające do nich dojście będzie wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności poprzez budowę pochylni. Założeniem zastosowania pochylni zamiast wind jest zapewnienie dostępności peronów w sposób bezawaryjny, odporny np. na skutki wandalizmu. Ze względu na wykorzystanie istniejącego wykopu pod poprowadzenie trasy tramwajowej, jezdnia północna ul. Kasprzaka zostanie powiązana z ul. Wolską poprzez nowe skrzyżowanie położone między cerkwią pw. św. Jana Klimaka a kościołem pw. św. Wawrzyńca.

Projekt zakłada także zmiany w ciągu ul. Wolskiej - na odcinku ulic: Elekcyjna-Redutowa. Po pierwsze, zmianie ulegnie położenie torowiska - ze względu na wprowadzenie trasy w poziom -1 w rejonie Reduty Wolskiej, istniejące torowisko zostanie przełożone w pas dzielący, gdzie stopniowo będzie ulegać obniżeniu, tak aby bezkolizyjnie przejść pod nowym skrzyżowaniem ul. Wolskiej i jezdni północnej ul. Kasprzaka, a następnie połączyć się z torowiskiem zlokalizowanym od strony ul. Ordona. W miejscu obecnego torowiska została zaprojektowana zieleń miejska oraz droga dla rowerów i chodnik. Dodatkową korzyścią jest eliminacja uciążliwego dla kierujących tramwajami i samochodami przejazdu "ukośnego" w rejonie ul. Elekcyjnej.

Prędkość komunikacyjna tramwajów w okresie szczytu komunikacyjnego będzie wynosić 24,0 km/h. Wstępny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 102 714 303 zł brutto.